تنها 10 درصد رانندگان حرفه‌ای درگیر سوانح‌ هستند

تنها 10 درصد رانندگان حرفه‌ای درگیر سوانح‌ هستند
رئیس هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های کشور گفت: 20 میلیون ساعت رانندگان گواهینامه‌دار و 20 میلیون ساعت رانندگان حرفه‌ای در جاده‌های کشور رانندگی می‌کنند که تنها 10 درصد رانندگان حرفه‌ای درگیر سوانح هستند.

تنها 10 درصد رانندگان حرفه‌ای درگیر سوانح‌ هستند

رئیس هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های کشور گفت: 20 میلیون ساعت رانندگان گواهینامه‌دار و 20 میلیون ساعت رانندگان حرفه‌ای در جاده‌های کشور رانندگی می‌کنند که تنها 10 درصد رانندگان حرفه‌ای درگیر سوانح هستند.
تنها 10 درصد رانندگان حرفه‌ای درگیر سوانح‌ هستند

View more posts from this author