تهیه طرح تفصیلی مرمت کانون فرهنگی تربیتی ادب خرم‌آباد/ اعتبار لازم تخصیص می‌یابد

تهیه طرح تفصیلی مرمت کانون فرهنگی تربیتی ادب خرم‌آباد/ اعتبار لازم تخصیص می‌یابد
معاون سازمان نوسازی مدارس گفت: کانون فرهنگی تربیتی ادب خرم‌آباد مرمت، بهسازی و مقاوم‌سازی خواهد شد.

تهیه طرح تفصیلی مرمت کانون فرهنگی تربیتی ادب خرم‌آباد/ اعتبار لازم تخصیص می‌یابد

معاون سازمان نوسازی مدارس گفت: کانون فرهنگی تربیتی ادب خرم‌آباد مرمت، بهسازی و مقاوم‌سازی خواهد شد.
تهیه طرح تفصیلی مرمت کانون فرهنگی تربیتی ادب خرم‌آباد/ اعتبار لازم تخصیص می‌یابد

View more posts from this author