توانبخشی اجتماعی برنامه مهم بهزیستی گیلان است

توانبخشی اجتماعی برنامه مهم بهزیستی گیلان است
مدیر کل بهزیستی گیلان با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت معلولان در اجتماع، گفت: پرداختن به توانبخشی اجتماعی از برنامه‌های مهم بهزیستی گیلان در سال جاری است.

توانبخشی اجتماعی برنامه مهم بهزیستی گیلان است

مدیر کل بهزیستی گیلان با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت معلولان در اجتماع، گفت: پرداختن به توانبخشی اجتماعی از برنامه‌های مهم بهزیستی گیلان در سال جاری است.
توانبخشی اجتماعی برنامه مهم بهزیستی گیلان است

فروش بک لینک

View more posts from this author