توانمندسازی مددجویان در حوزه اشتغال رویکرد مهمی در عمل به اقتصاد مقاومتی است

توانمندسازی مددجویان در حوزه اشتغال رویکرد مهمی در عمل به اقتصاد مقاومتی است
رئیس کمیته امداد شهرستان حاجی‌آباد با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در سال جدید گفت: توانمندسازی مددجویان در حوزه اشتغال رویکرد مهمی در اجرا و عمل به اقتصاد مقاومتی است.

توانمندسازی مددجویان در حوزه اشتغال رویکرد مهمی در عمل به اقتصاد مقاومتی است

رئیس کمیته امداد شهرستان حاجی‌آباد با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در سال جدید گفت: توانمندسازی مددجویان در حوزه اشتغال رویکرد مهمی در اجرا و عمل به اقتصاد مقاومتی است.
توانمندسازی مددجویان در حوزه اشتغال رویکرد مهمی در عمل به اقتصاد مقاومتی است

بک لینک

View more posts from this author