توانمندی هسته‌ای ایران قابل معامله نیست

توانمندی هسته‌ای ایران قابل معامله نیست
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکایی‌ها در زمینه فناوری هسته‌ای ایران چه پایبند باشند و چه نباشند ایران توانمندی هسته‌ای را به دست آورده و این توانمندی قابل معامله نیست.

توانمندی هسته‌ای ایران قابل معامله نیست

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکایی‌ها در زمینه فناوری هسته‌ای ایران چه پایبند باشند و چه نباشند ایران توانمندی هسته‌ای را به دست آورده و این توانمندی قابل معامله نیست.
توانمندی هسته‌ای ایران قابل معامله نیست

View more posts from this author