توان دفاعی ایران به هیچ وجه قابل چانه‌زنی نیست/ آمریکا قابل اعتماد نیست

توان دفاعی ایران به هیچ وجه قابل چانه‌زنی نیست/ آمریکا قابل اعتماد نیست
امام جمعه تبریز با بیان اینکه توان دفاعی ایران به هیچ وجه قابل چانه‌زنی نیست، گفت: آمریکا قابل اعتماد نیست.

توان دفاعی ایران به هیچ وجه قابل چانه‌زنی نیست/ آمریکا قابل اعتماد نیست

امام جمعه تبریز با بیان اینکه توان دفاعی ایران به هیچ وجه قابل چانه‌زنی نیست، گفت: آمریکا قابل اعتماد نیست.
توان دفاعی ایران به هیچ وجه قابل چانه‌زنی نیست/ آمریکا قابل اعتماد نیست

View more posts from this author