توجه به تعلیم و تربیت بارزترین نشانه بینش شهید بهشتی بود

توجه به تعلیم و تربیت بارزترین نشانه بینش شهید بهشتی بود
سرپرست اداره اوقاف وامور خیریه بندرلنگه گفت: توجه به تعلیم و تربیت بارزترین نشانه بینش شهید بهشتی بود.

توجه به تعلیم و تربیت بارزترین نشانه بینش شهید بهشتی بود

سرپرست اداره اوقاف وامور خیریه بندرلنگه گفت: توجه به تعلیم و تربیت بارزترین نشانه بینش شهید بهشتی بود.
توجه به تعلیم و تربیت بارزترین نشانه بینش شهید بهشتی بود

فانتزی

View more posts from this author