توجه به دیدگاه‌های نسل جوان و نوجوان قزوین در زمینه اوقات فراغت

توجه به دیدگاه‌های نسل جوان و نوجوان قزوین در زمینه اوقات فراغت
استاندار قزوین گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان، باید به دیدگاه‌های نسل جوان و نوجوان در زمینه اوقات فراغت توجه کرد.

توجه به دیدگاه‌های نسل جوان و نوجوان قزوین در زمینه اوقات فراغت

استاندار قزوین گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان، باید به دیدگاه‌های نسل جوان و نوجوان در زمینه اوقات فراغت توجه کرد.
توجه به دیدگاه‌های نسل جوان و نوجوان قزوین در زمینه اوقات فراغت

car

View more posts from this author