توجه به صنایع دستی زمینه‌ساز افزایش اشتغال و کاهش مهاجرت به شهرها است

توجه به صنایع دستی زمینه‌ساز افزایش اشتغال و کاهش مهاجرت به شهرها است
فرماندار درمیان گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع دستی سبب افزایش اشتغال روستاییان و در نتیجه کاهش مهاجرت آنان به شهرها خواهد بود.

توجه به صنایع دستی زمینه‌ساز افزایش اشتغال و کاهش مهاجرت به شهرها است

فرماندار درمیان گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع دستی سبب افزایش اشتغال روستاییان و در نتیجه کاهش مهاجرت آنان به شهرها خواهد بود.
توجه به صنایع دستی زمینه‌ساز افزایش اشتغال و کاهش مهاجرت به شهرها است

wolrd press news

View more posts from this author