توجه به مسائل زنان و خانواده مورد تأکید نظام است

توجه به مسائل زنان و خانواده مورد تأکید نظام است
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: توجه به مسائل زنان و خانواده یکی از مسائل مورد تأکید امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در طول تاریخ انقلاب اسلامی است.

توجه به مسائل زنان و خانواده مورد تأکید نظام است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: توجه به مسائل زنان و خانواده یکی از مسائل مورد تأکید امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در طول تاریخ انقلاب اسلامی است.
توجه به مسائل زنان و خانواده مورد تأکید نظام است

View more posts from this author