توجه به معلمان توسعه جامعه را رقم می‌زند

توجه به معلمان توسعه جامعه را رقم می‌زند
مدیر آموزش و پرورش بابل با اشاره به اینکه توجه به معلمان توسعه جامعه را رقم می‌زند، گفت: انتظار داریم به معلمان تحلیلگر و مطالبه‌گر توجه ویژه شود.

توجه به معلمان توسعه جامعه را رقم می‌زند

مدیر آموزش و پرورش بابل با اشاره به اینکه توجه به معلمان توسعه جامعه را رقم می‌زند، گفت: انتظار داریم به معلمان تحلیلگر و مطالبه‌گر توجه ویژه شود.
توجه به معلمان توسعه جامعه را رقم می‌زند

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author