توزیع بروشورهای معرفی استان زنجان بین مسافران نوروزی

توزیع بروشورهای معرفی استان زنجان بین مسافران نوروزی
مسئول کمیته اطلاع‌رسانی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفرهای استان زنجان از توزیع بروشورهای معرفی استان زنجان در قالب معرفی آثار و بناهای تاریخی بین مسافران نوروزی خبر داد.

توزیع بروشورهای معرفی استان زنجان بین مسافران نوروزی

مسئول کمیته اطلاع‌رسانی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفرهای استان زنجان از توزیع بروشورهای معرفی استان زنجان در قالب معرفی آثار و بناهای تاریخی بین مسافران نوروزی خبر داد.
توزیع بروشورهای معرفی استان زنجان بین مسافران نوروزی

باران فیلم

View more posts from this author