توسعه باغات مرکبات از اولویت جهاد کشاورزی مازندران خارج شد

توسعه باغات مرکبات از اولویت جهاد کشاورزی مازندران خارج شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه توسعه باغات مرکبات در دستور کار این سازمان نیست، گفت: به فکر توسعه باغاتی هستیم که بتواند در بازار صادرات برای استان ایجاد ارزش افزوده کند.

توسعه باغات مرکبات از اولویت جهاد کشاورزی مازندران خارج شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه توسعه باغات مرکبات در دستور کار این سازمان نیست، گفت: به فکر توسعه باغاتی هستیم که بتواند در بازار صادرات برای استان ایجاد ارزش افزوده کند.
توسعه باغات مرکبات از اولویت جهاد کشاورزی مازندران خارج شد

خرید بک لینک

View more posts from this author