توسعه رشته‌ها متناسب با نیاز مناطق جغرافیایی سیاست دانشگاه آزاد

توسعه رشته‌ها متناسب با نیاز مناطق جغرافیایی سیاست دانشگاه آزاد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سیاست این دانشگاه در حوزه تحصیلات تکمیلی، توسعه رشته‌های بین‌رشته‌ای متناسب با نیازهای مناطق مختلف جغرافیایی کشور است.

توسعه رشته‌ها متناسب با نیاز مناطق جغرافیایی سیاست دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سیاست این دانشگاه در حوزه تحصیلات تکمیلی، توسعه رشته‌های بین‌رشته‌ای متناسب با نیازهای مناطق مختلف جغرافیایی کشور است.
توسعه رشته‌ها متناسب با نیاز مناطق جغرافیایی سیاست دانشگاه آزاد

View more posts from this author