توصیه می‌کنم، هیچ کسی قدرت مردم ایران را امتحان نکند/ رصد اقتصاد ایران توسط 500 کارشناس در آمریکا

توصیه می‌کنم، هیچ کسی قدرت مردم ایران را امتحان نکند/ رصد اقتصاد ایران توسط 500 کارشناس در آمریکا
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: توصیه می‌کنیم هیچ کسی قدرت مردم ایران را امتحان نکند.

توصیه می‌کنم، هیچ کسی قدرت مردم ایران را امتحان نکند/ رصد اقتصاد ایران توسط 500 کارشناس در آمریکا

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: توصیه می‌کنیم هیچ کسی قدرت مردم ایران را امتحان نکند.
توصیه می‌کنم، هیچ کسی قدرت مردم ایران را امتحان نکند/ رصد اقتصاد ایران توسط 500 کارشناس در آمریکا

View more posts from this author