توطئه‌های دشمن برای تخریب انقلاب از تحریف تا تردید/ حضور ایران در منطقه بنا به تقاضای دولت عراق و سوریه است

توطئه‌های دشمن برای تخریب انقلاب از تحریف تا تردید/ حضور ایران در منطقه بنا به تقاضای دولت عراق و سوریه است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما اگر در عراق و سوریه حاضر هستیم، به خاطر این است که خود آنها از ما تقاضای کمک کرده‌اند و ما نیز حمایت معنوی و سیاسی انجام می‌دهیم.

توطئه‌های دشمن برای تخریب انقلاب از تحریف تا تردید/ حضور ایران در منطقه بنا به تقاضای دولت عراق و سوریه است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما اگر در عراق و سوریه حاضر هستیم، به خاطر این است که خود آنها از ما تقاضای کمک کرده‌اند و ما نیز حمایت معنوی و سیاسی انجام می‌دهیم.
توطئه‌های دشمن برای تخریب انقلاب از تحریف تا تردید/ حضور ایران در منطقه بنا به تقاضای دولت عراق و سوریه است

View more posts from this author