توقیف بیل مکانیکی قاچاق در عسلویه

توقیف بیل مکانیکی قاچاق در عسلویه
فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه گفت: ماموران پلیس این شهرستان موفق به توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی قاچاق به ارزش 2 میلیارد ریال شدند

توقیف بیل مکانیکی قاچاق در عسلویه

فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه گفت: ماموران پلیس این شهرستان موفق به توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی قاچاق به ارزش 2 میلیارد ریال شدند
توقیف بیل مکانیکی قاچاق در عسلویه

View more posts from this author