تولیدکنندگان ایرانی اعتماد بازار 80 میلیونی را جلب کنند/ واردکنندگان کالا باید شناسنامه‌دار شوند

تولیدکنندگان ایرانی اعتماد بازار 80 میلیونی را جلب کنند/ واردکنندگان کالا باید شناسنامه‌دار شوند
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: نه فقط خودروسازان بلکه همه تولیدکنندگان باید از فرصت بازار 80 میلیونی استفاده و اعتماد این بازار 80 میلیونی را جلب کنند تا ذهنیت اینکه برخی کالاهای خارجی از کیفیت بالاتری نسبت به نوع ایرانی آن برخوردار است از آنان دور شود.

تولیدکنندگان ایرانی اعتماد بازار 80 میلیونی را جلب کنند/ واردکنندگان کالا باید شناسنامه‌دار شوند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: نه فقط خودروسازان بلکه همه تولیدکنندگان باید از فرصت بازار 80 میلیونی استفاده و اعتماد این بازار 80 میلیونی را جلب کنند تا ذهنیت اینکه برخی کالاهای خارجی از کیفیت بالاتری نسبت به نوع ایرانی آن برخوردار است از آنان دور شود.
تولیدکنندگان ایرانی اعتماد بازار 80 میلیونی را جلب کنند/ واردکنندگان کالا باید شناسنامه‌دار شوند

View more posts from this author