تولیدکنندگان با بالا بردن کیفیت کالای داخلی زمینه رقابت را ایجاد کنند/ پویایی و بالندگی اقتصاد کشور نتیجه استفاده از کالای ایرانی

تولیدکنندگان با بالا بردن کیفیت کالای داخلی زمینه رقابت را ایجاد کنند/ پویایی و بالندگی اقتصاد کشور نتیجه استفاده از کالای ایرانی
امام جمعه ایلام گفت: تولیدکنندگان با بالا بردن کیفیت کالای داخلی زمینه رقابت را ایجاد کنند.

تولیدکنندگان با بالا بردن کیفیت کالای داخلی زمینه رقابت را ایجاد کنند/ پویایی و بالندگی اقتصاد کشور نتیجه استفاده از کالای ایرانی

امام جمعه ایلام گفت: تولیدکنندگان با بالا بردن کیفیت کالای داخلی زمینه رقابت را ایجاد کنند.
تولیدکنندگان با بالا بردن کیفیت کالای داخلی زمینه رقابت را ایجاد کنند/ پویایی و بالندگی اقتصاد کشور نتیجه استفاده از کالای ایرانی

View more posts from this author