تولید بیش از 17 رقم ذرت در کشت و صنعت مغان

تولید بیش از 17 رقم ذرت در کشت و صنعت مغان
مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: در حال حاضر در کشت و صنعت مغان بیش از 17 رقم ذرت تولید و روانه بازار می‌شود.

تولید بیش از 17 رقم ذرت در کشت و صنعت مغان

مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: در حال حاضر در کشت و صنعت مغان بیش از 17 رقم ذرت تولید و روانه بازار می‌شود.
تولید بیش از 17 رقم ذرت در کشت و صنعت مغان

طاووس موزیک

View more posts from this author