تولید فعلی برنج در کشور کفاف نمی‌کند/ نگذاریم تولید داخل آسیب ببیند

تولید فعلی برنج در کشور کفاف نمی‌کند/ نگذاریم تولید داخل آسیب ببیند
استاندار مازندران گفت: یک میلیون و 100 هزار تن کمبود تولید برنج در کشور داریم البته در این بین مصرف‌کنندگان بزرگ را قانع کردیم که از برنج مازندران استفاده کنند و سنگ بنا را هم در این زمینه برداشتیم.

تولید فعلی برنج در کشور کفاف نمی‌کند/ نگذاریم تولید داخل آسیب ببیند

استاندار مازندران گفت: یک میلیون و 100 هزار تن کمبود تولید برنج در کشور داریم البته در این بین مصرف‌کنندگان بزرگ را قانع کردیم که از برنج مازندران استفاده کنند و سنگ بنا را هم در این زمینه برداشتیم.
تولید فعلی برنج در کشور کفاف نمی‌کند/ نگذاریم تولید داخل آسیب ببیند

View more posts from this author