تولید مجموعه آثار آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قالب نرم‌افزار

تولید مجموعه آثار آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قالب نرم‌افزار
رئیس بنیاد فقه و معارف اهل‌بیت (ع) گفت: مجموعه آثار آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قالب نرم‌افزار جمع‌آوری و تولید شده ‌است.

تولید مجموعه آثار آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قالب نرم‌افزار

رئیس بنیاد فقه و معارف اهل‌بیت (ع) گفت: مجموعه آثار آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قالب نرم‌افزار جمع‌آوری و تولید شده ‌است.
تولید مجموعه آثار آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قالب نرم‌افزار

View more posts from this author