تولید 60 درصد موتورسیکلت‌های کشور در قم

تولید 60 درصد موتورسیکلت‌های کشور در قم
دبیرفعالان اقتصادی از قم به عنوان قطب تولید موتورسیکلت در کشور یاد کرد و گفت: انجمن صنعت موتورسیکلت 12 سال است که شکل گرفته و استان قم پوشش 60 درصدی تولید موتور سیکلت در کشور را دارد.

تولید 60 درصد موتورسیکلت‌های کشور در قم

دبیرفعالان اقتصادی از قم به عنوان قطب تولید موتورسیکلت در کشور یاد کرد و گفت: انجمن صنعت موتورسیکلت 12 سال است که شکل گرفته و استان قم پوشش 60 درصدی تولید موتور سیکلت در کشور را دارد.
تولید 60 درصد موتورسیکلت‌های کشور در قم

View more posts from this author