تونل پیامبر اعظم (ص) در مسیر ایلام – ایوان – کرمانشاه بازگشایی شد

تونل پیامبر اعظم (ص) در مسیر ایلام – ایوان – کرمانشاه بازگشایی شد
رئیس پلیس راه استان ایلام از بازگشایی تونل پیامبر اعظم در مسیر ایلام – ایوان – کرمانشاه که به علت ریزش مسدود شده بود خبر داد.

تونل پیامبر اعظم (ص) در مسیر ایلام – ایوان – کرمانشاه بازگشایی شد

رئیس پلیس راه استان ایلام از بازگشایی تونل پیامبر اعظم در مسیر ایلام – ایوان – کرمانشاه که به علت ریزش مسدود شده بود خبر داد.
تونل پیامبر اعظم (ص) در مسیر ایلام – ایوان – کرمانشاه بازگشایی شد

View more posts from this author