تو پیش از آن که «خلیج» بوده باشی «فارس» بوده‌ای…

تو پیش از آن که «خلیج» بوده باشی «فارس» بوده‌ای…
حکایت نامگذاری روزی به عنوان «خلیج فارس» حکایت ایستادن در برابر طمع تازه به دوران‌رسیدگان در غصب نام و آوازه یک تمدن و جعل تاریخ برای بزرگ جلوه دادن «هیچ» است.

تو پیش از آن که «خلیج» بوده باشی «فارس» بوده‌ای…

حکایت نامگذاری روزی به عنوان «خلیج فارس» حکایت ایستادن در برابر طمع تازه به دوران‌رسیدگان در غصب نام و آوازه یک تمدن و جعل تاریخ برای بزرگ جلوه دادن «هیچ» است.
تو پیش از آن که «خلیج» بوده باشی «فارس» بوده‌ای…

View more posts from this author