تکابی‌ها 2 هزار مترمربع سنگ بنا به عتبات عالیات هدیه دادند

تکابی‌ها 2 هزار مترمربع سنگ بنا به عتبات عالیات هدیه دادند
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات تکاب گفت: فرماندار این شهرستان 2 هزار مترمربع سنگ‌ بنا به ستاد عتبات عالیات هدیه داد که 400 مترمربع آن در حال انتقال به عراق است.

تکابی‌ها 2 هزار مترمربع سنگ بنا به عتبات عالیات هدیه دادند

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات تکاب گفت: فرماندار این شهرستان 2 هزار مترمربع سنگ‌ بنا به ستاد عتبات عالیات هدیه داد که 400 مترمربع آن در حال انتقال به عراق است.
تکابی‌ها 2 هزار مترمربع سنگ بنا به عتبات عالیات هدیه دادند

View more posts from this author