تکذیب انتقال 7 پیکر به پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد

تکذیب انتقال 7 پیکر به پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد انتقال هفت پیکر به پزشکی قانونی استان را تکذیب کرد.

تکذیب انتقال 7 پیکر به پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد انتقال هفت پیکر به پزشکی قانونی استان را تکذیب کرد.
تکذیب انتقال 7 پیکر به پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد

View more posts from this author