تکریم ارباب رجوع از اولویت‌های مدیران مدارس قرچک است

تکریم ارباب رجوع از اولویت‌های مدیران مدارس قرچک است
کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مدیریت آموزش و پرورش قرچک گفت: تکریم ارباب رجوع هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان از اولویت‌های برنامه مدیران مدارس قرچک است.

تکریم ارباب رجوع از اولویت‌های مدیران مدارس قرچک است

کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مدیریت آموزش و پرورش قرچک گفت: تکریم ارباب رجوع هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان از اولویت‌های برنامه مدیران مدارس قرچک است.
تکریم ارباب رجوع از اولویت‌های مدیران مدارس قرچک است

گوشی موبایل

View more posts from this author