تکمیل پروژه فاضلاب شهرضا نیازمند 136 میلیارد تومان است/ مسؤولان پاسخگوی مردم باشند

تکمیل پروژه فاضلاب شهرضا نیازمند 136 میلیارد تومان است/ مسؤولان پاسخگوی مردم باشند
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: براساس برآوردهای قیمت سال گذشته، تکمیل پروژه فاضلاب شهرضا نیازمند اعتباری بالغ بر 136 میلیارد تومان است.

تکمیل پروژه فاضلاب شهرضا نیازمند 136 میلیارد تومان است/ مسؤولان پاسخگوی مردم باشند

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: براساس برآوردهای قیمت سال گذشته، تکمیل پروژه فاضلاب شهرضا نیازمند اعتباری بالغ بر 136 میلیارد تومان است.
تکمیل پروژه فاضلاب شهرضا نیازمند 136 میلیارد تومان است/ مسؤولان پاسخگوی مردم باشند

View more posts from this author