تیراندازی در بندر ماهشهر 3 کشته و زخمی برجای گذاشت

تیراندازی در بندر ماهشهر 3 کشته و زخمی برجای گذاشت
بامداد امروز در حادثه تیراندازی در بندر ماهشهر دو نفر کشته و یک نفر دیگر مجروح شد که حال مجروح حادثه وخیم اعلام شده است.

تیراندازی در بندر ماهشهر 3 کشته و زخمی برجای گذاشت

بامداد امروز در حادثه تیراندازی در بندر ماهشهر دو نفر کشته و یک نفر دیگر مجروح شد که حال مجروح حادثه وخیم اعلام شده است.
تیراندازی در بندر ماهشهر 3 کشته و زخمی برجای گذاشت

View more posts from this author