تیم ملی امید را برای حضور قوی در المپیک 2020 می‌سازم

تیم ملی امید را برای حضور قوی در المپیک 2020 می‌سازم
سرمربی تیم ملی امید کشتی کشورمان گفت: می‌توانم بگویم فعلا تیم ملی امید رسما وجود ندارد اما برنامه‌هایی را طراحی کرده‌ام تا اینکه یک تیم قوی برای حضور در المپیک 2020 بسازم.

تیم ملی امید را برای حضور قوی در المپیک 2020 می‌سازم

سرمربی تیم ملی امید کشتی کشورمان گفت: می‌توانم بگویم فعلا تیم ملی امید رسما وجود ندارد اما برنامه‌هایی را طراحی کرده‌ام تا اینکه یک تیم قوی برای حضور در المپیک 2020 بسازم.
تیم ملی امید را برای حضور قوی در المپیک 2020 می‌سازم

View more posts from this author