تیم ملی سرکل کبدی 6 اسفندماه عازم پاکستان می‌شود

تیم ملی سرکل کبدی 6 اسفندماه عازم پاکستان می‌شود
دبیر هیأت کبدی استان قم گفت: تیم ملی سرکل کبدی برای شرکت در رقابت‌های آسیایی 6 اسفندماه عازم پاکستان می‌شود.

تیم ملی سرکل کبدی 6 اسفندماه عازم پاکستان می‌شود

دبیر هیأت کبدی استان قم گفت: تیم ملی سرکل کبدی برای شرکت در رقابت‌های آسیایی 6 اسفندماه عازم پاکستان می‌شود.
تیم ملی سرکل کبدی 6 اسفندماه عازم پاکستان می‌شود

View more posts from this author