تیم ویژه آمایش مرزهای کشور وارد آستارا شد

تیم ویژه آمایش مرزهای کشور وارد آستارا شد
تیم ویژه آمایش مرزهای کشور به منظور شناسایی قابلیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مناطق مرزی وارد آستارا شد.

تیم ویژه آمایش مرزهای کشور وارد آستارا شد

تیم ویژه آمایش مرزهای کشور به منظور شناسایی قابلیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مناطق مرزی وارد آستارا شد.
تیم ویژه آمایش مرزهای کشور وارد آستارا شد

ماشین های جدید

View more posts from this author