ثبت جهانی چوگان مسؤولیت ما را زیاد می‌کند/ همه استان‌ها برای تقویت چوگان پای‌ کار بیایند

ثبت جهانی چوگان مسؤولیت ما را زیاد می‌کند/ همه استان‌ها برای تقویت چوگان پای‌ کار بیایند
رئیس فدراسیون چوگان با بیان اینکه ثبت جهانی چوگان مسؤولیت ما را زیاد می‌کند، گفت: همه استان‌ها باید برای تقویت ورزش چوگان پای‌ کار بیایند.

ثبت جهانی چوگان مسؤولیت ما را زیاد می‌کند/ همه استان‌ها برای تقویت چوگان پای‌ کار بیایند

رئیس فدراسیون چوگان با بیان اینکه ثبت جهانی چوگان مسؤولیت ما را زیاد می‌کند، گفت: همه استان‌ها باید برای تقویت ورزش چوگان پای‌ کار بیایند.
ثبت جهانی چوگان مسؤولیت ما را زیاد می‌کند/ همه استان‌ها برای تقویت چوگان پای‌ کار بیایند

View more posts from this author