ثبت جهانی 7 اثر تاریخی اصفهان

ثبت جهانی 7 اثر تاریخی اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: استان اصفهان با دارا بودن بیش از 22 هزار اثر تاریخی، 7 اثر آن به ثبت جهانی رسیده و بیش از یک‌هزار و 800 اثر آن به ثبت ملی رسیده است.

ثبت جهانی 7 اثر تاریخی اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: استان اصفهان با دارا بودن بیش از 22 هزار اثر تاریخی، 7 اثر آن به ثبت جهانی رسیده و بیش از یک‌هزار و 800 اثر آن به ثبت ملی رسیده است.
ثبت جهانی 7 اثر تاریخی اصفهان

View more posts from this author