ثبت پارک ملی جلفای ارس به عنوان ژئوپارک جهانی در سال‌جاری

ثبت پارک ملی جلفای ارس به عنوان ژئوپارک جهانی در سال‌جاری
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه مناطق آزاد با توجه به اختیارات ویژه خود می‌توانند به مناطقی برای ثبت ژئوپارک‌ها تبدیل شوند، اظهار امیدواری کرد در سال‌جاری پارک ملی جلفای ارس به عنوان ژئوپارک جهانی به عضویت یونسکو درآید.

ثبت پارک ملی جلفای ارس به عنوان ژئوپارک جهانی در سال‌جاری

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه مناطق آزاد با توجه به اختیارات ویژه خود می‌توانند به مناطقی برای ثبت ژئوپارک‌ها تبدیل شوند، اظهار امیدواری کرد در سال‌جاری پارک ملی جلفای ارس به عنوان ژئوپارک جهانی به عضویت یونسکو درآید.
ثبت پارک ملی جلفای ارس به عنوان ژئوپارک جهانی در سال‌جاری

View more posts from this author