ثبت پل تاریخی گاومیشان ایلام در فهرست آثار ملی کشور

ثبت پل تاریخی گاومیشان ایلام در فهرست آثار ملی کشور
معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: پل تاریخی گاومیشان ایلام در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

ثبت پل تاریخی گاومیشان ایلام در فهرست آثار ملی کشور

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: پل تاریخی گاومیشان ایلام در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
ثبت پل تاریخی گاومیشان ایلام در فهرست آثار ملی کشور

View more posts from this author