ثبت 2 شرکت تعاونی طی ماه گذشته در شهرستان تفرش

ثبت 2 شرکت تعاونی طی ماه گذشته در شهرستان تفرش
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفرش از ثبت دو شرکت تعاونی طی ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.

ثبت 2 شرکت تعاونی طی ماه گذشته در شهرستان تفرش

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفرش از ثبت دو شرکت تعاونی طی ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.
ثبت 2 شرکت تعاونی طی ماه گذشته در شهرستان تفرش

آپدیت نود 32 کامپیوتر

تکنولوژی جدید

View more posts from this author