ثروت جامعه باید در دست عموم مردم باشد/ باید فرهنگ اقتصادی مردم رشد کند

ثروت جامعه باید در دست عموم مردم باشد/ باید فرهنگ اقتصادی مردم رشد کند
یکی از مراجع تقلید گفت: فرهنگ اقتصادی مردم باید رشد کند و سرمایه‌های خود را در بخش تولید داخلی و اشتغال سرمایه گذاری کنند.

ثروت جامعه باید در دست عموم مردم باشد/ باید فرهنگ اقتصادی مردم رشد کند

یکی از مراجع تقلید گفت: فرهنگ اقتصادی مردم باید رشد کند و سرمایه‌های خود را در بخش تولید داخلی و اشتغال سرمایه گذاری کنند.
ثروت جامعه باید در دست عموم مردم باشد/ باید فرهنگ اقتصادی مردم رشد کند

View more posts from this author