جابه‌جایی تابلوی مشهد اردهال توسط بخشدار نیاسر حرکتی ناپسند بود

جابه‌جایی تابلوی مشهد اردهال توسط بخشدار نیاسر حرکتی ناپسند بود
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی اقدام بخشدار نیاسرکاشان در جابه‌جایی تابلوی مشهد اردهال را اقدامی زشت و ناپسند دانست.

جابه‌جایی تابلوی مشهد اردهال توسط بخشدار نیاسر حرکتی ناپسند بود

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی اقدام بخشدار نیاسرکاشان در جابه‌جایی تابلوی مشهد اردهال را اقدامی زشت و ناپسند دانست.
جابه‌جایی تابلوی مشهد اردهال توسط بخشدار نیاسر حرکتی ناپسند بود

View more posts from this author