جاده ترانزیت ریگان – چابهار بازگشایی شد

جاده ترانزیت ریگان – چابهار بازگشایی شد
فرماندار ریگان گفت: با فروکش کردن توفان جاده ترانزیت ریگان – چابهار به همت نیروهای راهداری بازگشایی و تردد در این محور امکانپذیر شد.

جاده ترانزیت ریگان – چابهار بازگشایی شد

فرماندار ریگان گفت: با فروکش کردن توفان جاده ترانزیت ریگان – چابهار به همت نیروهای راهداری بازگشایی و تردد در این محور امکانپذیر شد.
جاده ترانزیت ریگان – چابهار بازگشایی شد

فروش بک لینک

اسکای نیوز

View more posts from this author