جاده پلدختر ـ اندیمشک مسدود شد

جاده پلدختر ـ اندیمشک مسدود شد
جاده پلدختر ـ اندیمشک به دلیل ترکیدگی لوله گاز مسدود شد.

جاده پلدختر ـ اندیمشک مسدود شد

جاده پلدختر ـ اندیمشک به دلیل ترکیدگی لوله گاز مسدود شد.
جاده پلدختر ـ اندیمشک مسدود شد

View more posts from this author