جامعه ایثارگری کردستان بیش از 2000 بیکار دارد

جامعه ایثارگری کردستان بیش از 2000 بیکار دارد
سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: در حال حاضر 2 هزار و 131 نفر از جامعه ایثارگری استان بیکار هستند.

جامعه ایثارگری کردستان بیش از 2000 بیکار دارد

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: در حال حاضر 2 هزار و 131 نفر از جامعه ایثارگری استان بیکار هستند.
جامعه ایثارگری کردستان بیش از 2000 بیکار دارد

View more posts from this author