جانمایی مسافران جامانده در رستوران قطار

جانمایی مسافران جامانده در رستوران قطار
مسافران قطار مشهد ـ زنجان که با تاخیر به ایستگاه راه‌آهن رسیده بودند، مجبور شدند تمام مسیر سفر را در رستوران قطار سپری کنند.

جانمایی مسافران جامانده در رستوران قطار

مسافران قطار مشهد ـ زنجان که با تاخیر به ایستگاه راه‌آهن رسیده بودند، مجبور شدند تمام مسیر سفر را در رستوران قطار سپری کنند.
جانمایی مسافران جامانده در رستوران قطار

View more posts from this author