جان‌باختگان در زلزله کرمانشاه شهید هستند

جان‌باختگان در زلزله کرمانشاه شهید هستند
یکی از مراجع تقلید ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زلزله‌ اخیر کرمانشاه گفت: آن‌ها اجرشان عظیم است؛ کسانی که رفتند، شهیدند و آن‌هایی که مانده‌اند مأجورند به اجر عظیم.

جان‌باختگان در زلزله کرمانشاه شهید هستند

یکی از مراجع تقلید ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زلزله‌ اخیر کرمانشاه گفت: آن‌ها اجرشان عظیم است؛ کسانی که رفتند، شهیدند و آن‌هایی که مانده‌اند مأجورند به اجر عظیم.
جان‌باختگان در زلزله کرمانشاه شهید هستند

View more posts from this author