جان باختن یک زائر اربعین در مرز شلمچه

جان باختن یک زائر اربعین در مرز شلمچه
یک زائر اربعین در پی شدت گرد و خاک در مرز شلمچه درگذشت.

جان باختن یک زائر اربعین در مرز شلمچه

یک زائر اربعین در پی شدت گرد و خاک در مرز شلمچه درگذشت.
جان باختن یک زائر اربعین در مرز شلمچه

View more posts from this author