جان بولتون توهم برتری قومی و قبیله‌ای دارد / خروج از برجام جایگاه آمریکا را متزلزل می‌کند

جان بولتون توهم برتری قومی و قبیله‌ای دارد / خروج از برجام جایگاه آمریکا را متزلزل می‌کند
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: جان بولتون توهم برتری قومی و قبیله‌ای دارد اما بدون تردید اگر بخواهد خارج از قواعد بین‌المللی عمل کند، کشور‌ها و قدرت‌های دیگر در برابر آمریکا ایستادگی خواهند کرد.

جان بولتون توهم برتری قومی و قبیله‌ای دارد / خروج از برجام جایگاه آمریکا را متزلزل می‌کند

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: جان بولتون توهم برتری قومی و قبیله‌ای دارد اما بدون تردید اگر بخواهد خارج از قواعد بین‌المللی عمل کند، کشور‌ها و قدرت‌های دیگر در برابر آمریکا ایستادگی خواهند کرد.
جان بولتون توهم برتری قومی و قبیله‌ای دارد / خروج از برجام جایگاه آمریکا را متزلزل می‌کند

View more posts from this author