«جاوید» شهردار بیرجند شد/ تذکر استاندار در خصوص انتخاب شهردار از باب دغدغه‌مندی بود

«جاوید» شهردار بیرجند شد/ تذکر استاندار در خصوص انتخاب شهردار از باب دغدغه‌مندی بود
رئیس شورای شهر بیرجند با بیان اینکه شهردار بیرجند با کسب 7 رأی موافق، یک رأس سفید و یک رأی مخالف انتخاب شد، گفت: تذکر استاندار خراسان‌جنوبی به معنای هشداری که قرار باشد اقدام برخوردی صورت بگیرد نبود بلکه از باب دغدغه‌مندی بود.

«جاوید» شهردار بیرجند شد/ تذکر استاندار در خصوص انتخاب شهردار از باب دغدغه‌مندی بود

رئیس شورای شهر بیرجند با بیان اینکه شهردار بیرجند با کسب 7 رأی موافق، یک رأس سفید و یک رأی مخالف انتخاب شد، گفت: تذکر استاندار خراسان‌جنوبی به معنای هشداری که قرار باشد اقدام برخوردی صورت بگیرد نبود بلکه از باب دغدغه‌مندی بود.
«جاوید» شهردار بیرجند شد/ تذکر استاندار در خصوص انتخاب شهردار از باب دغدغه‌مندی بود

View more posts from this author