جای خالی قم در سوپر لیگ کاراته ایران/ دلخوشی موفق‌ترین ورزش رزمی قم به حامیان مالی

جای خالی قم در سوپر لیگ کاراته ایران/ دلخوشی موفق‌ترین ورزش رزمی قم به حامیان مالی
کاراته از جمله رشته‌های دارای پشتوانه حامیان مالی است و با این پشتوانه امسال قصد کسب عناوین برتر مسابقات کشوری برای ورزش قم را دارد.

جای خالی قم در سوپر لیگ کاراته ایران/ دلخوشی موفق‌ترین ورزش رزمی قم به حامیان مالی

کاراته از جمله رشته‌های دارای پشتوانه حامیان مالی است و با این پشتوانه امسال قصد کسب عناوین برتر مسابقات کشوری برای ورزش قم را دارد.
جای خالی قم در سوپر لیگ کاراته ایران/ دلخوشی موفق‌ترین ورزش رزمی قم به حامیان مالی

موسیقی

View more posts from this author