جای موضوع‌شناسی در حوزه خالی بود/ عدم شناخت موضوعات روز طلاب را دچار مشکل می‌کند

جای موضوع‌شناسی در حوزه خالی بود/ عدم شناخت موضوعات روز طلاب را دچار مشکل می‌کند
یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه جای موضوع‌شناسی در حوزه خالی بود، گفت: خوشبختانه این خلأ در حال پر شدن است اما تا رسیدن به حد نهایی باید مسافت‌ها را پیمود.

جای موضوع‌شناسی در حوزه خالی بود/ عدم شناخت موضوعات روز طلاب را دچار مشکل می‌کند

یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه جای موضوع‌شناسی در حوزه خالی بود، گفت: خوشبختانه این خلأ در حال پر شدن است اما تا رسیدن به حد نهایی باید مسافت‌ها را پیمود.
جای موضوع‌شناسی در حوزه خالی بود/ عدم شناخت موضوعات روز طلاب را دچار مشکل می‌کند

View more posts from this author